Duration Price
30 minutes 19 euro
60 minutes 35 euro
90 minutes 50 euro
120 minutes 65 euro